Aktualności

Znalezienie pracy wyzwaniem

24 Lipiec 2020

Wśród osób poszukujących pracy, bieżąca sytuacja na rynku pracy wywołuje silne reakcje: zaskakująco wysoki odsetek uczestników badania jest przekonany, że konieczna będzie zmiana branży, zawodu, aspiracji oraz obniżenie oczekiwań płacowych.

Szukanie pracy podczas pandemii

Te przekonania stoją w sprzeczności z dotychczasowymi tendencjami: większość osób które w „normalnych” czasach utracą i znajdują pracę, kontynuuje wcześniejszą ścieżkę kariery w tej samej branży i w tym samym zawodzie. Na dzisiejszym etapie trudno powiedzieć, czy te deklaracje to przejawy obaw o niepewną przyszłość i gotowości do daleko idących zmian w karierze zawodowej, czy też adekwatna ocena niezbędnych kroków.

Szukanie pracy podczas pandemii

Wśród poszukujących pracy dominuje opinia, że najbardziej skuteczne metody poszukiwania pracy to ogłoszenia  w prasie oraz kontakty (przez krewnych i znajomych a także za pomocą bezpośrednich wizyt u pracodawców). Mniej niż połowa osób ocenia jako skuteczne poszukiwanie pracy za pomocą pośredników (w równym stopniu prywatnych i publicznych). Równie niskie szanse powodzenia przypisuje się dziś rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Szukanie pracy podczas pandemii

Te odpowiedzi są spójne z tym, co w „normalnych czasach” wiemy o polskim rynku pracy. Wiara w powodzenie własnego biznesu jest zazwyczaj niższa gdy gospodarkę czeka istotne i prawdopodobnie długotrwałe spowolnienie. Brak zaufania do pośredników pracy związany jest z jakością i dostępnością tych usług w Polsce.

Szukanie pracy podczas pandemii

Pomimo bezprecedensowego charakteru pandemii, niewiele zmieniło się w sposobach poszukiwania pracy, jak i w pożądanych charakterystykach nowej pracy. Wśród poszukujących pracy dominuje przekonanie, że najważniejsze dla znalezienia nowej pracy są kontakty osobiste. Niewiele ponad 10% respondentów za kluczową uważa wiedzę o dostępnych ofertach. Dla kobiet istotnym ograniczeniem jest brak czasu na poszukiwanie pracy.

Polski rynek pracy charakteryzuje poszukiwanie pracy przede wszystkim poprzez znajomych i rodzinę (od strony poszukujących pracy) oraz przez polecenia (od strony pracodawców). Ten mechanizm ma wiele zalet, ale również wiąże się to z istotnymi ograniczeniami. Po pierwsze, jeśli szuka się za pośrednictwem znajomych i rodziny, to gdy rynek pracy dotyka tak znaczący szok jak obecny, każdy członek sieci, który stracił pracę to także spadek możliwości znalezienia pracy dla wszystkich pozostałych członków tej sieci. Po drugie, trudniej jest zmienić branżę lub lokalizację miejsca pracy, bo sieci kontaktów są najczęściej powiązane z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami na rynku pracy.

Jeśli chodzi o cechy miejsca pracy, najwyższy priorytet ma odległość od miejsca zamieszkania oraz możliwość pracy z domu. W porównaniu do Europejczyków, Polacy poświęcają dużo czasu na dojazdy do pracy, co utrudnia także pełnienie funkcji opiekuńczych. Pandemia nie odcisnęła wielkiego piętna na preferencje co cech miejsca pracy: ryzyko powtórnego zamrożenia gospodarki oraz ew. narażenie na kontakt z dużą liczbą nieprzebadanych osób nie są traktowane obecnie priorytetowo.

Nadal niewiele osób rejestruje się w UP

22 Lipiec 2020

W kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było zaledwie ok. 12% osób zidentyfikowanych jako bezrobotne według badania D+ (ok. 9% osób bez pracy). W czerwcu odsetek ten wzrósł do 19%. Niewielkie zainteresowanie wsparciem urzędów pracy przejawiają osoby nieaktywne. W normalnych czasach, około połowa osób bezrobotnych (ok. 8% osób bez pracy) rejestruje się w urzędach pracy.

Rejestracie w UP w czerwcu 2020 r

Osoby bez pracy w okresie pandemii znacznie bardziej angażują się w poszukiwanie pracy w porównaniu do osób bez pracy w normalnych czasach. W badaniu D+ ponad 35% osób bez pracy aktywnie jej poszukuje (normalnie ok. 8% osób). Co więcej, spośród osób bez pracy aż 75% chciałoby pracować (normalnie ok. 15% osób). Odsetki te nie uległy praktycznie zmianie między kwietniem a czerwcem.

Rejestracie w UP w czerwcu 2020 r

Wysoka pozostaje także gotowość do podjęcia pracy (ponad 40% osób bez pracy, normalnie ok. 11% tej grupy). Choć ta gotowość utrzymuje się znacząco powyżej „normalnych” poziomów, to na te deklaracje ma wpływ fakt, iż w czerwcu zamknięte były szkoły, a dopiero otwierały się placówki opiekuńcze, co znacząco ograniczało możliwości podjęcia zatrudnienia przez rodziców (najczęściej matki).